fbpx
לחץ לדף קורות הצדיק

הארי הקדוש

קודם2 מתוך 2הבא
השתמש ב ← → (חצים) לניווט בדפים

עמוד: 2/2


תורתו

תורת הצמצום הלוריאנית: המטרה המשיחית במושגים לוריאניים: תורתו של האר"י מובאת בעיקרה בספר "עץ חיים" (נכתב על ידי תלמידו המובהק רבי חיים ויטאל-שעליו אמר האר"י שהוא היחידי שבאמת הבין את שיטתו – ומשום זה נקרא הספר "עץ חיים" על שם מחברו), כמו כן לוקטו דברי תורתו של האר"י בסדרה של שמונה ספרים הידועה בשם "שמונה שערים" המסודרים כהסבר על תורת הגלגולים ופירוש על התורה ומאמרי חז"ל וכמו כן פירוש על התפילות ועל הכוונות שיש בכל מצוה. במאה ה20 פירש רב יהודה אשלג את "עץ החיים" בספרו "תלמוד עשר ספירות" שהפך לספר לימוד קבלה פופולארי בעידן האחרון.

השפעתו על עולם הקבלה

האר"י השפיע בצורה כה ניכרת על עולם הקבלה עד שמחלקים את תורת הקבלה לשנים: לפני האר"י (ובכלל זה קבלת הרמ"ק שהיה מרבותיו), ואחרי תקופת האר"י (ובכלל זה תורת החסידות).
ההבדל העיקרי שבין התפיסות הקבליות שקדמו לאר"י לאלה שבאו לאחריו נובעת בתפיסת המציאות של העולם ומשמעותה של הבריאה. בעוד התפיסה הקבלית שקדמה לאר"י האמינה שמעשה הבריאה היה אקט של שלמות אלוהית והגאולה הארצית היא זו שתחזיר את המציאות לאותה שלמות אלוהית הרי שהאר"י האמין שמעשה הבריאה תחילתו דווקא בקלקול בתוכנית האלוהית שהוא מכנה "שבירת הכלים".
לפי תפיסה זו המציאות הגשמית לא יכלה לקלוט את כל הטוב האלוהי הכלים נשברו והטוב האלוהי התפזר בכל העולם, כעת הטוב האלוהי מפוזר בכל העולם כשהוא חבוי בתוך טומאה. האר"י טען שכל יהודי מאמין יכול בעזרת התפילה המצוות ומעשים טובים לגלות מחדש את אותם ניצוצות אלוהיים שהתפזרו בעולם ולהעלותם בחזרה לקדושה ושלמות.
תפיסה זו קבעה באופן מובהק את מקומו של היהודי המאמין שתוך התוכנית האלוהית, תפקידו כעת הוא "לעזור" למעשה הבריאה ולטוב האלוהי לנצח את אותה טומאה ובכך להביא גאולה לעולם. חשוב לציין שגם לפני האר"י היו שהאמינו שזהו תפקידו של המאמין אך גם גישות אחרות היו קיימות כגון זו שהתוכנית האלוהית קבועה מראש והמאמין מבטיח את מקומו בימות הגאולה או בעולם הבא. אחרי פירסומה של תורת האר"י התקבעה תפיסה זו ביהדות והיא השלטת עד היום.

תמונות מקווה האר"י:

ספרים שנכתבו על האר"י

 

  • "שבחי האר"י"
  • "שלחן אריא"ל" (ראשי תבות אדוננו רבי יצחק אשכנזי לוריא) – לקט חידושים בהלכה מתוך עץ חיים ושמונה שערים
  • "האר"י הקדוש"

 

 

 

פרק זה לע"נ דניאל אלעזר חסידיאן

קודם2 מתוך 2הבא
השתמש ב ← → (חצים) לניווט בדפים

ראה גם...

לחץ לדף קורות הצדיק

משה אלשייך

לחץ לדף קורות הצדיק

מרבני צפת במאה ה - 16 [1600-1520]

ר' משה אלשיך - נולד באדריאנופול ולמד בישיבות שאלוניקי, שם למד גם אצל ר' יוסף טאיטאצק. עלה לא"י והשתקע בצפת ולמד אצל ר' יוסף קארו, עד שנסמך על ידו. ר' משה אלשיך היה דרשן נודע ודרש לפני הציבור בשבתות. רבים היו באים להאזין לדרשותיו, הוא נהג בראשית הדרשה להקשות קושיות ולהעלות תמיהות ואח"כ בתוך דבריו בדרשה תירץ את הקושיות ויישב את התמיהות.
חיבר פירוש לתורה שהיה ביסוד דרשותיו. בפירושו הוא הולך בדרך הסוד, אע"פ שלא כתב חיבורים בקבלה. בסוף המאה ה -16 כשמצבה הכלכלי של צפת היה בכל רע, נשלח ר' משה אלשיך כשדייר לאסוף כספים בשביל הישיבות בצפת. בהיותו בקושטא בשליחות לאסוף כספים עבור ישיבות צפת הדפיס שם את פירושו לתורה שקראו בשם "תורת משה". כן כתב פירוש לספרי נביאים. עמד בראש ישיבה, בין תלמידיו נמנה ר' חיים ויטאל.