ברית היא הסכם בין שני צדדים היוצרים זיקה ומחויבות הדדית,
אומר השפת אמת:"ברית הוא דביקות בשורש."
ברית מילה וברית מלה.
ישנה התקשרות פיזית של הזיווג המיני
וישנה התקשרות רוחנית ע"י דיבור הלשון והשפה.

ההתקשרות הראשונה הינה ע"י איבר ה"מילה"-ברית המילה.
ואילו ההתקשרות הרוחנית הינה ע"י ה"מלה" – ברית הלשון,
וכשם שההתקשרות המינית יוצרת תולדות,
כך ההתקשרות הרוחנית יוצרת תולדות שהן מהויות חדשות
. הן התולדה הפיזית והן התולדה הרוחנית יוצרות חיים,
או כלשונו של השפ"א "שעיקר החיות במקומות אלו" .

מהי ברית?

ברית היא הסכם בין שני צדדים היוצרים זיקה ומחויבות הדדית,
אומר השפת אמת:”ברית הוא דביקות בשורש.”
ברית מילה וברית מלה.
ישנה התקשרות פיזית של הזיווג המיני
וישנה התקשרות רוחנית ע”י דיבור הלשון והשפה.

ההתקשרות הראשונה הינה ע”י איבר ה”מילה”-ברית המילה.
ואילו ההתקשרות הרוחנית הינה ע”י ה”מלה” – ברית הלשון,
וכשם שההתקשרות המינית יוצרת תולדות,
כך ההתקשרות הרוחנית יוצרת תולדות שהן מהויות חדשות
. הן התולדה הפיזית והן התולדה הרוחנית יוצרות חיים,
או כלשונו של השפ”א “שעיקר החיות במקומות אלו” .

בפרשת נח התורה מספרת לנו על בני האלוהים הבאים על בנות האדם
וחוטאים בחטא הברית הפיזית.
סיפור דור הפלגה לעומתו, הינו סיפור חטא ברית הלשון.
על פי בעל השפ”א , אנשי דור הפלגה לא בנו בנין של חומר ולבנים חומרי
אלא הם בנו בנין של חומר ולבנים רוחני:
כוחם של אנשי דור הפלגה היה בפה, בשפה וכל רצונם היה “ונעשה לנו שם”.
מהו “ונעשה לנו שם” ?
שם הוא משמעות ,
אנשי האלוהים שאפו להגיע עם המגדל עד אלוהים
ולהיות הם עצמם “השם”
לבנות מגדל רוחני שירכז את כולם סביב אותה השקפת עולם.
עולם האגואיזים
“ויפץ ד’ אותם משם על פני כל הארץ”
והסיבה היא פשוטה
חברה זו היתה ללא בסיס של אמונה, ושל יראת ה’
ורק על יסוד “אני ואפסי עוד” “ונעשה לנו שם”‘,היא לא תתקיים.
דור הפלגה רצו בתרבות מחודשת, שתשמור עליהם מפני המהות האמיתית-הקב”ה.
לכן הפיצם ובלבל שפתם
מה שגרם לחוסר תקשורת רוחנית
מידה כנגד מידה.
דור המבול קלקל ב”בשר”-ואבד במבול
ודור הפלגה קלקל ברוח. אבד בבלבול ונפוץ לכל רוח
בפרשת נח נוצר קלקול בלבול מבול ואבדון
ומתוכו שומע אברהם את הציווי “לך לך”
עוזב את האלילות ומוצא את השם.-את הקב”ה
נח התהלך רק את האלקים, ולא, כמו אברהם אבינו, לפני האלקים ,
אברהם יוצא ללמד ולהטיף, ואילו נח נזקק לתמיכתו של הקב”ה – להחזיק בידו.
התורה אומרת שנח לקח מן “הבהמה אשר איננה טהורה”, במקום להגיד “הבהמה הטמאה”. זה מלמד שלא לחלל את הדיבור (פס’ ג).
תיבת נח היא מלה.
“תיבה” פירושה גם “מלה”, ומידותיה של התיבה (30 ,50 ,300)
30=ל
300=ש
50=נ
הריהן ל-ש-נ-“לשון”.
ר’ נחמן מברסלב, מבאר שהשליטה במלותיו של אדם, החדרת הקדושה לתוכן
וההימנעות מגסויות, מונעת את התדרדרותו לעולם המבול.
אמר הבעש”ט שמי שמדבר בלי לחשוב תחילה
נחשב כמי שהוציא זרע החיים לבטלה
(ספר הבעש”ט, עמוד התפילה מד )
על אברהם נאמר:
“ברוך אברהם לאל עליון קונה שמים וארץ”
,השמיים הם הרוח והארץ-הגוף- הם קניניו.
“מעלה אני עליך כאילו אתה שותף עימי בבריאת העולם” .
שהבריתות הן עיקר כוחם של ישראל.

ראה גם...

הרב אליהו כובד בהדלקת הנר הראשון בצפת

הרב אליהו פתח ברכה וסיפר בחיות מיוחדת על הרגש הנפלא שהיה לאביו כלפי מבצע חנוכה, …